Radio Maranata återger T.B. Barratt ur boken "De kristne menigheter"

I det här programmet (30 min) citeras bland annat T. B. Barratt från boken "De kristne menigheter". Kapitlet har titeln "Sanningssägare eller sektmakare?" och lyfter fram principiellt viktiga frågor för församlingen. Barratt redovisar sin syn under sju punkter på ett sätt som knappast kan missförstås. Han företräder en isolationism de flesta idag stämplar som trångsynt sekterism. Men vill man bevara den kristna identiteten och opåverkad lotsa sig igenom sekularismens och ekumenikens tidevarv lär nog pingstpionjärens restriktiva eller avvisande hållning få beaktas eller kanske rent av bejakas.
Underlag för radioprogrammet är hämtat från Midnattsropet nr 5 1971.

T. B. Barratts sju punkter som tillsammans med förklaringar återges i programmet:
  1. De första kristna krävde personlig tro på Jesus och upplevd frälsning före församlingstillhörighet.
  2. De första kristna församlingarna praktiserade endast ett dop. De visste inte om spädbarnsdopet.
  3. Apostlarnas beslut var avgörande för alla församlingarna, då dessa var inspirerade av den helige Ande.
  4. Församlingar som stänger för den helige Andes verksamhet och förkastar Andens dop med tungotal och nådegåvor ska man inte tillhöra.
  5. Inte heller kan vi tillhöra församlingar eller ansluta oss till sådana som utnyttjar världsliga medel för att främja Guds verk.
  6. Varje församling som öppnar sina dörrar för någon form av modernism är en dömd församling.
  7. Det är inte heller sunt att ansluta sig till sådan som är vacklande i sin förkunnelse med hänsyn till de bibliska sanningarna.

Kommentarer