Svensk skolplikt - brott mot mänskliga rättigheter

Skolplikten är ett brott mot mänskliga rättigheter.
Med de orden inleder Jonas Himmelstrand en artikel där han visar på hur Sveriges regering begår brott mot sina medborgare genom att kriminalisera hemundervisning.

Inskrivet i Europakonventionen finns ett medborgerligt skydd som ger samtliga föräldrar rätt att utifrån religiös och filosofisk övertygelse välja undervisning för sina barn. 

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
Då Sverige 1952 ratificerade Europakonventionen reserverade man sig mot den formuleringen, eftersom man inte såg den förenlig med svensk skolplikt. 

Himmelstrand påminner om hur regeringen Bildt tog bort reservationen och inkorporerade Europakonventionen i sin helhet som svensk lag från den 1 januari 1995, bland annat med argumentet att hemundervisning förekommer. Europakonventionen gavs konstitutionell status i Regeringsformen 2 kap 19 §, vilket innebär att ingen lag eller annan föreskrift får stiftas i strid med Europakonventionen.


Trots lagens tydlighet så valde regeringen Reinfeldt att i nya skollagen förbjuda hemundervisning, med följande motivering av dåvarande utbildningsminister Jan Björklund:

...undervisningen i skolan ska vara allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta, oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som eleven och hennes eller hans vårdnadshavare har. Mot denna bakgrund är det Skollagsberedningens uppfattning att det idag inte finns något behov av en bestämmelse i skollagen som ger utrymme för hemundervisning p.g.a. religiös eller filosofisk uppfattning hos familjen...

Himmelstrand skriver att "varningsklockorna bör ringa starkt hos varje reflekterande läsare när någon aktör hävdar sina synpunkter som varande allsidiga och sakliga. - - - Vidare nämns inte alls att detta även gäller pedagogisk övertygelse, vilket framkommer i andra internationella konventioner."


Vidare skriver Himmelstrand att "nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin något har närmat sig konventionerna med avseende på religiösa friskolor. Utbildningsministern refereras i Aftonbladet den 6 februari 2017 säga: '...enligt regeringens tolkning av Europakonventionen är det inte möjligt att förbjuda friskolor med religiös inriktning'. Det är inte heller möjligt att förbjuda hemundervisning utifrån de internationella konventioner inklusive Europakonventionen som regeringen säger sig vilja följa."

I sin artikel lyfter Himmelstrand även fram andra internationellt erkända konventioner såsom FN:s särskilde rapportör om rätten till undervisning, Vernor Muñoz, vilken "explicit nämner hemundervisning som en giltig undervisningsform som ska vara tillåten samt att skolplikt inte bör förekomma."

"Skolplikten är ett brott mot mänskliga rättigheter, därför bör svenska regeringen ersätta skolplikten med den läroplikt som alla riktiga demokratier har och skriva in denna i grundlagen som våra finska grannar har gjort", avslutas artikeln.
Länk till Himmelstrands artikel

Kommentarer