I världen men inte av världen

 - Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen (Jesus).


Jesu undervisning om församlingens hållning i och gentemot världen är radikal. Vår uppgift är inte att reformera världen, men att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom.

Oscar Haglund publicerade i Biblisk tidskrift (1927) en text under rubriken "Den troende och politiken" som står sig och idag behöver påminnas om. Det gäller att ha rågångarna klara över församlingens väg i tiden.
"En självklar sak är att vi under inga förhållanden skola tillsammans med oomvända människor och rena gudsfiender och gudsförnekare arbeta på att få världen bättre. Och Guds församling har blott en mission, och den har Jesus själv angivit i Luk 24:47,48; Matt 28:18-20; Mark 16:9 f och Apg 1:8. Församlingen verkar effektivast på lösningen av de sociala problemen icke genom att arbeta på reformer utan genom att predika evangelium i den Helige Andes kraft. När Kristus vandrade på jorden, voro alla de sociala problemen - slaveriet, alkoholismen, prostitutionen, rikedomens ojämna fördelning, de mäktigas förtryck av de svaga - fruktansvärdare än någonsin. För att råda bot därpå gav Han världen blott ett budskap: evangeliet, ett medel: pånyttfödelse, och en kraft: den Helige Ande i församlingen. Den bästa väg, på vilken pastorn kan bli till hjälp i den sociala nöden på den plats, där Gud har ställt honom, är att ödmjuka sig inför Gud, övergiva synden, döpas i och uppfyllas av Anden och att predika ett rent evangelium i hjärtlig kärlek."

Kommentarer