Samhället förföljer hemundervisande familjer

Stöd Pilgrimsskolan
Pilgrimsskolan är samlingsnamn för hemundervisande familjer tillhörande Maranataförsamlingen. Alltsedan 1977 har föräldrar inom församlingen valt att själva undervisa sina barn i hemmet eller tillsammans med andra familjer som också hemundervisar. Familjerna kom att bli svenska pionjärer på området genom att åberopa en undertryckt och mer eller mindre okänd rättighet i skollagen som gav utrymme för föräldrar att hemundervisa: ”Beredes barn i hemmet eller annorstädes enskild undervisning som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet befrias från skolgång (dåvarande skollag § 35).”
Pilgrimsskolan har förutom några kortare tidsperioder alltid tvingats arbeta i motvind. Politiker och media har bedrivit regelrätta kampanjer för att smutskasta hemundervisningen. Exempelvis när TV-programmet Existens 2008 gjorde reportage om hemundervisningen, som om det vore en registrerad skola, så intervjuades chefsjurist Ingegerd Hillbom på Skolverket. Hon sa då: ”Det är ju olagligt, för enligt vår lagstiftning så krävs det ett godkännande enligt skollagen för att få ha en skola.” Före detta Skolborgarrådet Lotta Edholm har vid flera tillfällen agerat direkt fientligt mot hemundervisningen och lovat att ”stoppa undervisningen”. Edholm beklagar sig över att myndigheterna inte har större befogenheter för att med tvångsåtgärder kunna hämta barnen till vanlig skolundervisning.
Efter att skollagen ändrades 2010 kriminaliserades i ett nu ett hundratal föräldrar i Sverige. Då ströps nämligen det utrymme i lagen som tillät hemundervisning. Från och med att nya lagen började gälla läsåret 2011/12 krävs det synnerliga skäl för att få tillstånd att bedriva hemundervisning. Många hemundervisande familjer valde då att fly Sverige. Andra förföljs genom att familjer utsätts för sociala utredningar och genom att de blir påförda skyhöga vitesbelopp. Bara under förra läsåret ålades två av Pilgrimsskolans familjer att betala närmare 80.000 kronor.
Hemundervisningen är dock så angelägen att Maranataförsamlingen även fortsättningsvis kommer att ge sitt direkta stöd till de församlingens familjer som drabbas av vitesförelägganden. Att hemundervisa är en mänsklig rättighet med stöd i Europakonventionen, FN:s stadgar för mänskliga rättigheter och i FN:s barnkonvention.
Även under innevarande läsår har hemundervisande familjer hotats med att påföras höga vitesbelopp. Maranataförsamlingen har därför upprättat en fond för att hjälpa de drabbade familjerna. Fonden bär namnet PILGRIMSSKOLAN. Vill du vara med och stödja sätter du in ditt bidrag på Plusgiro 44 10 05-6, och märk inbetalningen PILGRIMSSKOLAN. Insamlade medel går oavkortat till att betala vitesförelägganden åt drabbade familjer.

Kommentarer

Christian sa…
Berno,

PÅ vilket sätt menar du att samhället förföljer hemundervisande familjer? Det framgår inte riktigt av texten här ovan.
Berno sa…
Hej Christian.
Genom att lagstifta mot de mänskliga rättigheter som inrymmer hemundervisning så förföljs en minoritet i Sverige idag. Förföljelsen tar sig bland annat uttryck i att svenska medborgare tvingas flytta utomlands för att kunna fortsätta hemskolning och de som väljer att stanna påförs mycket höga vitesbelopp.
Ett fall där en familj tvingades att betala 100.000 kronor i vitesföreläggande kommer snart att avgöras i Europadomstolen dit ärendet överklagats.
Christian sa…
Och vilka, menar du då, är de mänskliga rättigheter som inrymmer hemundervisning? Jag har aldrig riktigt förstått det här: varför är just hemundervisning så fruktansvärt viktigt för dig?
Berno sa…
Europakonventionen, antagen som svensk lag, säger: Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, första
tilläggsprotokollet, artikel 2:

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i
fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn
en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

FN:s stadgar om mänskliga rättigheter, artikel 26:3 säger:
Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.

Hemundervisning passar långt ifrån alla, men för många är det ett mycket bättre alternativ än ordinär skola. Internationellt är hemskolning idag den snabbast växande rörelsen.
Ludvig sa…
Hoppas Europadomstolen tänker klart.
Christian sa…
Berno,

Du skriver att hemundervisning är "ett mycket bättre alternativ än ordinär skola" för många barn, men förklarar inte varför. Vad finns det för forskning på det här området? Kan föräldrar, utan någon som helst pedagogisk utbildning, verkligen erbjuda barn en habil undervisning? Och vad kommer till exempel djupt religiösa människor att säga till sina barn om utvecklingsläran och människans uppkomst? Big bang-teorin? Här finns det ju verkligen skäl att oroa sig över undervisningens kvalitet.