Barnen tillhör inte staten!

Kammarrättens dom i Göteborg där en judisk familj helt lagenligt medgavs rätt att hemundervisa sina barn har väckt många reaktioner. Internationella medier är i huvudsak mycket positiva till att en svensk domstol äntligen iakttar ett fall utifrån familjens bästa, det vill säga; föräldrarnas och barnens bästa.
Hemundervisning är just nu en av världens snabbast växande folkrörelse och till svenska myndigheters förtret är rörelsen framgångsrik både när det gäller studieresultat och social samvaro.

I Sverige råder dock jantelagen fullt ut. Staten vet bäst vad som är bäst för dina barn. Föräldrars roll blir i bästa fall, som enmansutredaren Margó Ingvardsson uttryckte sig i skolfrågan: Föräldrarna får disponera barnen på fritiden.

Gert Gelotte, en skribent på Göteborgsposten, uttalar sig föraktfullt mot föräldrar som i ett familjefientlig samhälle kämpar för att ge barnen en bra uppväxt: - Föräldrar äger inte sina barn! Gelotte stirrar sig blind utifrån sin världsbild på ett fall, där en familj vunnit en delseger i svensk domstol.

Sverige har som bekant erkänt Europakonventionen i sin helhet. Citat:
Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid
utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i
fråga om uppfostran och undervisning skall staten
respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn
en uppfostran och undervisning som står i
överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och
filosofiska övertygelse.

Gelotte skriver att föräldrar inte äger sina barn. Jag kontrar: Staten äger inte mina barn! Vem vet bäst vad barnen behöver? Ständigt ställer opinionsbildare och politiker upp barnens bästa gentemot deras egna föräldrar i ett slags oförsonligt motsatsförhållande. Tänk om det är är så att det finns föräldrar som utifrån sina barns bästa helt sonika väljer hemundervisning istället för samhällets skola. Ja, det finns också sådana föräldrar. Några av dem säger att sedan de började med hemundervisning har de fått tillbaka sina harmoniska barn. Barn som av olika anledningar lidit illa av att vistas i skolmiljön. Det handlar om ansvarstagande föräldrar som mer än många gör allt för sina barn. Idag lever flera av dem i politisk asyl bland annat i våra nordiska grannländer. Bortjagade av svenska myndigheter.

Till sist: I Sverige råder religionsfrihet! Det innebär att som medborgare ska jag inte tvingas att uppge orsaker till varför jag väljer att henundervisa. Hemundervisning är enligt flera internationella konventioner en mänsklig rättighet som bör respekteras av varje sann demokrati. Till och med i OSS (Oberoende Staters Samvälde) respekteras den rättighet Sverige trampar på:

Art. 27.1 i OSS (Oberoende Staters Samvälde) Konvention om Mänskliga Rättigheter och
Grundläggande Friheter fastslår:” I utövandet av varje funktion som Avtals-parterna har åtagit sig i förhållande
till utbildning och undervisning , ska de respektera föräldrarnas rätt att för sina barns räkning ombesörja en sådan
utbildning och undervisning som överensstämmer deras egna övertygelser och nationella traditioner.”Kommentarer