Religionsfrihet i Sverige urholkad

Läste en intressant artikel i Dagen idag, där Os Guinness, grundare av kristna tankesmedjan Trinity Forum i Washington och även huvudförfattare till Det internationella samvetsfördraget, kommer till tals. Artikeln säger bland annat: 
Två modeller kämpar i dag om det offentliga rummet, men ingen ger religionsfrihet för alla. Det är dels ett heligt offentligt rum där endast en religion eller livsåskådning tillåts dominera, dels ett naket offentlig rum där religionen hänvisas till den privata sfären och det offentliga rummet kallas sekulärt.
Det demokratiska välfärdslandet Sverige hamnar absolut inom ramen för denna begränsade tillämpning av religionsfriheten. I praktiken idag hänvisas all religion till den privata sfären. Inte ens kristna sjuksköterskor eller andra yrkesarbetande inom den offentliga sektorn tillåts leva ut sin tro som Bibeln lär. Det har gått långt i ett land när exempelvis en sjuksköterska vägras säga några hoppingivande ord om Jesus till en människa som står inför livets slut. Tragiskt är också att svenska kristna är så politiskt korrekt skolade genom statligt omhändertagande från vaggan till graven, att förbudet är allmänt vedertaget, utan någon som helst protest.

Ett annat område är skolan, där morgondagens samhällsmedborgare formas. Det är förbjudet med morgonbön och bibelläsning i skolan, också det allmänt vedertaget av alla kristna medborgare!?! Sverige är ett av ytterst få länder som konsekvent motarbetar fritt val av undervisningsform. Det råder SKOLPLIKT! på statens villkor. Allt annat är av ondo. Sedan 2011 har ett antal familjer i landet kriminaliserats på grund av att de väljer att hemundervisa sina barn, en del av religiösa skäl.

Motsägelsefullt här är att Sverige 1995 antog som lag första tilläggsprotokollet, artikel 2 i Europakonventionen, vilken säger: 
Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Kommentarer