Skärpning Corren! Riksdagen har ännu inte röstat om skollagen

Nya skollagen har inte antagits, som Correns ledare felaktigt uppger. Riksdagen ska rösta under tisdagen. Än så länge återstår det alltså att se om skollagen antas eller inte.
Correns ledare verkar också vara dåligt insatt i vilka verkningar nya lagen får. Kraven för att bedriva hemundervisning kommer inte att skärpas, men däremot kommer valfriheten att försvinna och hemundervisare kriminaliseras, helt i strid med mänskliga rättigheter, enligt de konventioner Sverige undertecknat. Så här säger EU-konventionen tilläggsprotokollet, artikel 2: Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
Regeringens uppfattning ställs mot föräldrarnas. En demokratisk rättighet försvinner. Klubbas skollagen igenom lär Sverige få vara med om att finna vissa av sina ansvarsfulla medborgare söka asyl i exempelvis USA framöver.

Kommentarer