Mindre värda?

Mischa, en av Sveriges ca 100 hemundervisare, vädjar en sista gång till riksdagens ledamöter i en artikel publicerad på mynewsdesk.com om att rösta nej till nya skollagen senare idag. Bland annat skriver han så här:
Vi förstår nu, som aldrig tidigare, att vi varken syns eller räknas med. Att när vi kommer med juridiska argument, så lyssnar man inte - för vi är ju inte jurister. Att man inte lyssnar när vi kommer med pedagogiska argument - för vi är ju inte pedagoger. Att man inte respekterar vår erfarenhet - för vi är ju inte lärare.

Om nya skollagen röstas igenom kommer det att innebära att mycket av valfriheten inom svenskt utbildningsväsende försvinner. Exempelvis kan du som är förälder hotas med vite och fängelse om du tar med barnen på en längre resa som kanske drar ut på tiden så att den inskränker på någon eller några skoldagar. Skollagen går bland annat ut på att fostra, inte bara eleverna, utan också deras familjer, till att anpassa sitt sätt att tänka och leva.

Sveriges hemundervisare kommer att få det mycket svårt om lagen antas. Undervisningsformen som idag är en mänsklig rättighet med stöd i FN och EU-konventionen, kommer att förbjudas och en hel grupp av Sveriges medborgare kriminaliseras. I Tyskland, det enda europeiska land där hemundervisning är förbjudet, finns det familjer som tvingats fly från sitt hemland och som på grund av hemundervisningen, vilken är en mänsklig rättighet, beviljats asyl i USA.

hemundervisning.se finns flera länkar till informerande artiklar som nyligen publicerats med anledning av nya skollagen. Vid bifall i omröstningen lär konsekvenserna bli kännbara för den som värnar om valfrihet att själv vilja ha inflytande över sina barns bildning och fostran, istället för att överlämna den uppgiften till staten.

En sak som regeringen upprepat som argument för att förbjuda alternativa undervisningsformer är att man inte vill låta någon ange religiösa eller filosofiska motiv som skäl till alternativ skolgång. För hemundervisning ska det dessutom finnas synnerliga skäl, dock icke religiösa eller filosofiska sådana, för att få godkänt.
Enligt nya lagen ska skolan vara så pass allsidig att regeringen inte anser det finnas behov för andra skolformer än den offentliga. Att föräldrar har en annan åsikt väljer man att inte lyssna till. Ett ständigt återkommande argument är att skolan handlar om barnens rätt gentemot sina föräldrar. Men jag tror inte att det är någon som frågat vad barnen tycker, eller som gett dem valfriheten att själva välja undervisningsform. I sådana fall skulle Sverige nog ha fler elever idag som valt hemundervisning.

I Dagen publiceras idag en intervju med Joakim Lundqvist, som bemöter radioprogrammet Kalibers granskande reportage om skolan som missionsfält: I nuvarande skollag står det att undervisningen ska vara icke-konfessionell, men i nya versionen som ska börja gälla 2011 finns en formulering om att "utbildningen ska vara icke-konfessionell". Den lilla förändringen i skollagen motsvarar en stor inskränkning av religions- och yttrandefriheten.
Personligen tror jag inte att utbildningsminister Björklunds skriftliga löfte till Joakim om att det finns en tanke att göra ett tillägg i skollagen som ska tillåta elevföreningar som exempelvis Ny generation, gör någon skillnad. Det icke bindande löftet är nog mera ett spel för gallerierna.

Oavsett vad riksdagen beslutar, finns det en högre lag som lever inom varje ansvarsfull mor och far, nämligen att man väljer det som är bäst för barnen - med eller utan myndigheternas tillstånd. Men så långt det är möjligt vill vi klart leva och verka i samarbete med skolmyndigheter och andra. Idealet är när överheten respekterar medborgarnas valfrihet. Bibeln ger då följande råd: Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den. Men det förutsätter att överheten är lyhörd.

Riksdagen röstar om nya skollagen under dagen.

Kommentarer