Religionsfrihet - inte för alla

Statsminister Reinfeldts informerar i regeringsförklaringen om att Sverige ska vara ett land där religions- och yttrandefrihet ska vara en naturlig del i samhället, skyddat av grundlagen. Nu är läget så att Reinfeldts regering i praktiken motarbetar denna frihet.

Den 16 juni offentliggjorde Utbildningsminister Björklund nytt förslag till skollag. Till skillnad från tidigare vill regeringen inskränka möjligheten för många föräldrar att själva välja undervisningsform, något som idag är tillåtet. Enligt nuvarande skollag äger varje vårdnadshavare rätt att bedriva exempelvis hemundervisning, utan att behöva ange särskilda skäl. Ett hundratal familjer i Sverige använder sig utav den rättigheten.

Nu vill regeringen att den rätten ska strypas. För att i fortsättningen få fullgöra skolplikt 'på annat sätt' (exempelvis hemundervisning) ska synnerliga skäl anges. I förarbetena uttrycks att religiösa eller filosofiska skäl ej ska kunna anges.

Så var det med den religionsfriheten.

Källa: Dagen

Kommentarer

P-A Jonsson sa…
Oj, oj, oj....

Nu blandar du väl ihop saker?

Religionsfriheten försvinner inte med en skolplikt aka "förbud mot hemundervisning".

Rätten att fritt utöva en religion finns kvar i sin fulla kraft!
Berno sa…
Möjligen i en fiktiv full kraft.
P-A Jonsson sa…
Sorry, men nu tror jag att du är förblindad.
Du blandar ihop två olika saker, det försvagar bara din egen argumentation och får dig att framstå som okunnig.
Berno sa…
PEA, vilka saker blandar jag ihop och vad är religionsfrihet för dig?
P-A Jonsson sa…
1. Du blandar ihop religionsfrihet/religionsutövande och hemundervisning.

2. Religionsfrihet är varje individs rättighet att utöva sin egen religion.
Eller som Europakonvenmtionen säger: "Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor."

Dock ska du inte missuppfatta det som står om undervisning där. Det avser rätten att på egen hand anordna religiös undervisning.
Berno sa…
@PEA;

Så här står det i den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, första
tilläggsprotokollet, artikel 2:

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i
fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
P-A Jonsson sa…
Ingen har förvägrat någon rätten att ge undervisning. Du och adra kan undervisa hur mycket ni vill.

Däremot handlar diskussionen om föräldrars rätt att undanhålla barn från undervisning.

Men jag håller med om att det kan uppstå tolkningsproblem här.
Dock är min personliga ståndpunkt klar. Jag anser att barn har rätt till en mångsidig och brett vinklad undervisning. I mina ögon står barnens intressen över föräldrarnas önskan om att ensidigt vidareföra sin politiska/religiösa åsikter.
Anonym sa…
Amen PEA, de vore ju tråkigt om barn var tvugna att bo åtskiljda från samhället nånstans och läras endast vad en sluten familj anser vara rätt.

Det vore ju hemskt om barnet i fråga var tvunget att gå i en normal skola och lära sig social kompetens och att stå upp för sin egen tro, att bli allmänbildad och stark nog i sin egen individ. För detta hade ju gjort att barnet i fråga sedan med sin sociala kompetens och kunskap kunnat vinna folk för jesus...

Men som sagt, de vore ju dumt...