Flykt från totalitärt samhälle

Ännu ett fall av statligt maktmissbruk kan skönjas i en artikel publicerad av Dalarnas Tidning. Enligt artikeln har Rättviks kommun handlat fel då de stöttat en amerikansk familj som valt att hemundervisa sina barn. Trots att lagen uttryckligen slår fast att varje förälder äger rätt att själv välja undervisningsform för sina barn, avslog politikerna familjens begäran om att få hemundervisa fyra barn. Familjen lämnade Sverige och flyttade tillbaka till USA, där hemundervisning som alternativ skolform är betydligt vanligare med minst 1,5 miljoner barn som studerar på detta vis. Undervisningsformen är också vanlig i flera länder runt om i Europa. Även i Sverige har intresset för att hemundervisa ökat kraftigt under senare år.

För ett par veckor sedan rapporterade Gotlands Allehanda om hur kommunen på ett brutalt sätt klampat in i en annan familjs tillvaro och omhändertagit deras sjuårige son. Orsak? Pojken hemundervisades. Även i det här fallet avslog kommunen familjens ansökan om att få hemundervisa.

Just nu ligger ett förslag på ny skollag ute på remiss. Enligt förslaget vill regeringen mer eller mindre omöjliggöra för familjer att själva kunna välja undervisningsform (för ytterligare info, läs gärna hemundervisning.se). Lagförslaget andas maktfullkomlighet och strider mot FNs stadgar om mänskliga rättigheter samt mot Europakonventionen, vilken i Sverige gäller som lag.

I övriga Europa finns idag bara ett enda land som på ett totalitärt sätt bokstavligen förbjuder hemundervisning och det är Tyskland. Lagen antogs av Nationalförsamlingen år 1938!!! Under senare år har minst fyra familjer tvingats fly Tyskland då deras vilja att hemundervisa sina barn motarbetats. Familjerna har sökt och beviljats asyl i USA.

Rohus skriver om hur hemundervisande engelsmän protesterar mot nya förslag som framlagts att inskränka rätten till fri undervisning och om hur familjer planerar att ta sin tillflykt till Skottland där förhållandena är bättre.
Kanske vi snart får se en ny form av flyktingströmmar, med ansvarsfulla föräldrar som tvingas bryta upp från sitt fosterland, för att tillåtas värna om sina barns vård, fostran och bildning?

Kommentarer

feminix sa…
Vad anser du om att ge föräldrarna rätt att jobba med sina egna barns omsorg och fostran? Med lön motsvarande dagiskostnaden.
Berno sa…
feminix, jag anser det vara en självklarhet att barnens föräldrar ges full handlingsfrihet i val av vård, fostran och bildning, utan att jag tar ställning i frågan om ekonomisk ersättning. Men det skulle klart vara en fördel om samhället vore konstruerat så att föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn fördenskull inte bestraffas ekonomiskt.
P-A Jonsson sa…
Kanske man i det här sammanhanget ska fundera lite över VARFÖR en del personer strider så hårt för att hemundervisning i egen regi?

Kanske man också ska tänka lite mindre på föräldrarnas rättigheter och mer på barnens bästa?
Har barn rätt till en allsidig utbildning för att bli egna individer?
Är föräldrar kompetenta att utbilda barn inom alla de ämnen som behövs?
Är barn föräldrarnas egendom?

För egen del ställer jag mig på barnens och det fria tänkandets sida.
Jag säger "nej tack" till indoktrinering och tankestyrning.

Vi är skapade till fria och tänkande individer. Vi ska inte undertrycka det som skapats av Gud.
Berno sa…
Pea frågar:
1. Har barn rätt till en allsidig utbildning för att bli egna individer? Svar: Ja.
2. Är föräldrar kompetenta att utbilda barn inom alla de ämnen som behövs? Svar: JA!! (bevisat genom många års erfarenhet)
3. Är barn föräldrarnas egendom? Inte egendom, eftersom de är fria personer, men däremot är det i huvudsak föräldrarnas ansvar att vårda, fostra och bilda sina barn.

Jag säger också nej till indoktrinering och tankestyrning, något den statliga skolan är väldigt duktig på. Tyvärr.

Sedan är du tjatigt motsägelsefull då du talar om att inte undertrycka det som skapats av Gud, samtidigt som du förespråkar en skola som har som mål att undertrycka Guds skapelse.
Är barnen föräldrars egendom? Självklart inte. Men är barnen då statens egendom? Är det rätt av staten att egenmäktigt dels förgripa sig på barnens rättigheter; och dels diskvalificera föräldrarna som uppfostrare, pedagoger och de främsta vägledarna i livet?

Vad har staten för intresse av att förklara föräldrar omäktiga i sin gärning? Idag känns det som att föräldrar degraderas till biologiska barnproducenter och kvälls- och nattvakt. Man får mindre och mindre att göra med barnens utveckling, sedan den tagits omhand av staten från barnen är lagom nyfödda, till olika dagisordningar, skola, fritidsordning osv.

Föräldrar ska kräva sin rätt. Inte rätten till sina barn, som vore det en egendom; men rätten till att själva fostra och vägleda sina barn, såsom en plikt och ett ansvar.
P-A Jonsson sa…
Till Berno:

1 & 2. YTTERST få föräldrar har möjlighet att ge sina barn en allsidig utbildning. Det säger ju det sunda förnuftet!

3. Föräldrarna har ett ansvar för en primär fostran. Men föräldrarna har också ett ansvar gentemot barnen att inse när de inte räcker till.

Du anser att den staliga skolan är bra på indoktrinering och tankestyrning. Det blir lite löjeväckande eftersom det så tydligt lyser igenom att orsaken till att du tycker så är att staten inte ensidigt fokuserar på en fostran i fundamentalistisk bibelbokstavstroende kristendom.

Du säger också att skolan har som mål att undertrycka Guds skapelse. Det är ett totalt felaktigt påstående, och det vet du.


Till Paulus:

Nej, barnen är inte statens egendom. Barnen är egna individer vars rättigheter måste skyddas, det är vårt gemensamma ansvar.
Att se till att barn får en mångsidig utbildning som ger möjlighet till egen utveckling och självständigt tänkande är INTE att förgripa sig på barns rättigheter.
Föräldrar har en rättighet och skyldighet att ta ett stort och primärt ansvar för sina barns fostran. Men det är ett ansvar som också innebär att man måste inse sin begränsning. För barnens skull.

Vill Gud att vi ska komma till Honom som indoktrinerade och tankestyrda robotar? Nej, Han vill att vi ska ta ett eget sjävständigt beslut att följa Hans bud.

Litar ni inte på Guds makt? Tror ni inte att Hans bud är starka nog att kunna stå emot världens frestelser?
Karin sa…
"Föräldrarätt" måste vara rätten att få vara den förälder man är. Undrar hur ett samhälle ser ut där den rätten lagstiftas bort? Ett barns mest naturliga rättighet måste väl ändå vara att ha föräldrar/vårdnadshavare som vågar stå för vad de tycker är bra och vad de tycker är dåligt, och som vill ge sina barn det som de själva ser som bra. Det är den absolut mest naturliga inlärningsprocessen och kommer att så vara så länge människan föder barn.
Ett samhälle utan familjen som fundament, och med föräldrar och barn som förebild, luckras upp inifrån vilket leder till rotlöshet och konstant sökande efter ramarnas trygghet.
Ett samhälle som förbjuder föräldrar att undervisa och påverka sina barn är ett diktatoriskt samhälle.
Hemundervisning är bra för familjen, det som är bra för familjen är bra för barnen, och det som är bra för barnen är väldigt bra för vårt land, eftersom barnen är framtiden!
Nåväl, om nu barnen inte är statens egendom, varför har då staten rätt att kräva att de ställs under statens styre under den största delen av sitt vakna tillstånd, medan du säger att "Barnen är inte föräldrarnas egendom" såfort det handlar om föräldrar som vill ta ansvar för barnens undervisning? Du kan inte få både tårta och karameller här.

Att du sedan uttalar dig om någonting du uppenbart inte har en aning om, nämligen hur bra utbildningen som hemundervisade barn får, är bara dumt. Jag känner många dussin personer som fått hemundervisning, och alla har klarat sig bra med den utbildning de fått. Om jag får ge mig in på lite skryt så fick jag (som är hemundervisad), i stort sett bara VG och MVG när jag gick på gymnasiet. Detta finns svart på vitt, liksom de många undersökningar från t.ex. USA som visar att hemundervisning är vida överlägset statens skola.

Att föräldrar inser sina begränsningar, är en självklarhet. Jag tror att väldigt få föräldrar har större tankar om sig själv, än vad som är tillbörligt. Otillräcklighet är nog det vanligst förekommande komplexet bland föräldrar. Men nu är det inte så att hemundervisning är ett nytt eller lokalt påhitt. Det har fungerat under många decennier och på många kontinenter; utan att någon som har satt sig in i saken funnit någon som helst anledning att förbjuda formen.

Så vänder du på steken och säger "Tror du inte Gud är mäktig nog...?" Låt mig rätta upp lite i detta: Tror du att Gud vill att vi ska lära våra barn gudsförakt? Tror du Gud har lätt att arbeta med en människa som från barnsben fått lära sig att han inte existerar? Tror du att Gud gläder sig över att föräldrar inte låter sin tro gå i arv? Bibeln säger i alla fall något helt annat.

Statens skola skapar INTE fritt tänkande individer. När jag på gymnasiet konfronterade mina medelever för argumenten MOT abort; visade det sig att de aldrig hört dessa. Argumenten mot evolutionen hade heller aldrig nått deras "självständiga" öron. Hur kan barn som aldrig får veta argumenten till den andra sidan, ta självständiga beslut?

Skolböckerna förutsatte att man räknade bibelns historia som fabler, och raljerade å det starkaste med människor som kunde nedlåta sig till att tro på en 2000 år gammal bok. Är det neutralt? Jag fick tom. mina lärare med mig på att svenska-bokens presentation av bibeln var grovt missvisande och rent faktamässigt fel. Är det neutralt?

För mindre än ett år sedan fick hemundervisningen här i Norge (där jag bor nu) ett besök och en kontroll av undervisningen. Barnen testades, undervisningen testades, lokaler och utrustning kontrollerades, och fritt från minnet citerar jag det omdömet de sände oss: "Vi er meget glade over at barnens skolegang ivaretas på en svært god måte."

Det säger några som undersökt saken. Vad säger du?
P-A Jonsson sa…
Till Paulus:

Föräldrarna har en stor och viktig roll i barns uppfostran. De första 7 åren så har i praktiken föräldrarna det hela och fulla ansvaret - utan någon skolplikt.
Även under skolåren spelar föräldrarna en viktig roll. Barn har nämligen en mycket stor del av sin tid utanför skolan. Om en förälder vill lyfta fram vissa aspekter så finns all möjlighet till det.

Dina påståenden om att skolan aktivt uppmuntrar gudsförnekelse är osant. Skolan uppmuntrar självständigt tänkande och ger en bild av en mängd olika val/möjligheter.

Jag vill också påminna dig om en passus i Bibeln som du nog bör fundera lite över. Det är från Paulus brev till Titus 3:1 "De kristnas tro i världen - Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter och alltid vara beredda att göra det som är gott."
PEA: De första 7 åren har föräldrarna i praktiken väldigt få rättigheter. Det blir mer och mer obligatoriskt med dagis, och reformer som treårsverksamhet och annat stigmatiserar föräldrar som väljer att uppfostra sina barn själva.
Det är också intressant att du drar fram de sju första åren som ditt argument, för då måste antagligen medge att de resterande barn- och ungdomsåren har familjen skrämmande lite att säga till om. Barn körs till skola eller dagis på morgonen, och hämtas eller kommer hem vid 16-17-tiden på kvällen. Det ger väldigt få timmar som du kallar "i praktiken det hela och fulla ansvaret".
Nåväl, vilken matematik vi än ägnar åt det hela: Det handlar om att du diskvalificerar alla föräldrar som pedagoger.
Varför vill du anförtro dem att ta hand om sina barn de få timmar de faktiskt har till förfogande, när du säger att de inte har kompetens att utbilda barn i de ämnen som behövs?

Jag menar på det bestämdaste att skolan uppmuntrar till gudsförnekelse; jag har nämligen gått i en sådan. Jag gick nio år i hemundervisning, och sedan gick jag gymnasiet. Det läromedel som användes i svenska och religion gav en grovt missvisande och ensidig bild av kristendomen, bibeln och mycket annat. Jag var vid flera tillfällen tvungen att protestera mot påståenden som gavs i läroböckerna, och genom källhänvisningar och enkla undersökningar kunde vem som helst se att man for med direkta osanningar.
Och, som sagt, argumenten mot abort, för bibelns skapelseberättelse, för bibelns äktenskapssyn osv. var totalt obefintliga och okända för ca. 300 elever.

Det är också intressant att alla mina lärare och min mentor - som du naturligtvis kan kontakta om du skulle misstro mig - till skillnad från dig menade att jag (som ett exempel på en hemundervisad person) var både kompetent, balanserad, social och självständig nog för samhället.

Att du sedan drar fram lydnaden till makthavare och Paulus brev till Titus, drar bara löje över det du talar om. Naturligtvis ska vi inte vara ogärningsmän och lagbrytare av vana och hävd, men tillåt mig att citera några fler bibelord, som kanske kan ge en mer nyanserad bild av det ordet du tagit ut ur sitt sammanhang:
"Döm själva inför Gud om det är rätt att vi lyda er mer än Gud..." (Petrus inför Stora rådet)
"Man måste lyda Gud mer än människor" (Petrus inför stora rådet igen. Detta kallas också "Clausula Petri")
"Ty även om det skulle finnas många herrar på jorden, så har vi bara en herre..." (Paulus)
"...vår ende härskare och herre, Jesus Kristus" (Judas)

Att Aposteln Paulus inte var en tjuv, mördare eller något annat sedan han blev frälst, det vet vi. Att han löd Gud och inte människor, det vet vi också.
Mose föräldrar stod under en lag som krävde att de skulle dräpa sin son. Gjorde de det? Nej.
Mose själv drog ut med hela Israels folk, "utan att frukta Faraos vrede" (Hebr 11).

I Sverige var konventiklar förbjudna. Följde levande kristna detta? Nej. Omdop var förbjudet. Följde kristna detta? Nej.
Martin Luther King bröt lagar. Mahatma Ghandi bröt lagar. Hjältar som hjälpte judar under 2:a världskriget bröt lagar.
Jag ställer mig inte alls i led med dessa historiens stora profiler, men jag pekar på principen. Vi kan inte använda Tit. 3:1, taget ur sitt sammanhang, för att försvara vad som helst.

Om vi ska följa alla lagar som vår tids statsmakt skapar, då blir staten Gud, ofelbar och den högste dömande instansen. Det är INTE faktum.

Nu kommer däremot en utmaning: Enligt flera undersökelser har hemundervisade barn en bättre inlärningskurva än statligt undervisade barn. Vad beror detta på?

Hemundervisade barn klarar sig minst lika bra som andra barn socialt. Vad beror detta på?

Barn som undervisats i kristen tro (som jag) känner gott till argumenten MOT kristen tro. Men de som gått i statlig skola känner inte till argumenten FÖR kristen tro (som nämnt ovan). Vem är då mest objektiv och kritisk?

Och, sist men inte minst, har du den minsta promille erfarenhet av vad som sker med barn som blivit hemundervisade? Eller gissar du bara?
Veronica sa…
Min lärare i Svenska B förklarade för hela klassen att "den bok vi nu ska lära oss om heter Bibeln, och är full av historier, men som ni alla vet - inget är sant." Jag försökte hävda mig och uttrycka att det är ju inget hon bara kan fastställa, och att jag faktist trodde på denna boken. Men jag fick ett skratt från läraren och en hel klass emot mig till svar.
PEA: "Skolan uppmuntrar självständigt tänkande och ger en bild av en mängd olika val/möjligheter." Nej, verkligen inte.
P-A Jonsson sa…
Till Paulus (Eliasson, alltså):

Du skriver att föräldrarna har väldigt få rättigheter under de första 7 åren. Det är inte sant. Det är YTTERST få skyldigheter för föräldrar under de åren, i princip har de hela det fulla ansvaret utan den minsta inblandning.

Du skriver att dagis blir mer och mer obligatoriskt. Inte alls. Dagis är inte och har aldrig varit ett obligatorium.


Du skriver att jag medger att familjen har skrämmmande lite att säga till om under de resterande barn- och ungdomsåren, dvs efter att barnet börjat skolan.
Jag säger bara - Läs igen vad jag skrev, jag citerar mig själv: "Även under skolåren spelar föräldrarna en viktig roll. Barn har nämligen en mycket stor del av sin tid utanför skolan. Om en förälder vill lyfta fram vissa aspekter så finns all möjlighet till det."

Du kommer med andra citat (än nitt citat från Paulus Titus-brev)från Bibeln. Du säger att man inte kan ta ett citat ur sitt sammanhang. Du säger att vissa av Guds ord inte gäller. Då uppstår något intressant.
Vi ser alltså båda två att Bibeln till synes kan motsäga sig själv och att man måste förstå bakgrund och sammanhang. Där faller en bokstavstroende bibelsyn samman. Det får en del andra intressanta konsekvenser för olika resonemang....

Din skildring av den svenska skolan är mycket ensidig och sannolikt färgad av din uppväxt. Den svenska skolan visar på många olika möjligheter när det gäller tro, och det är exakt vad den ska göra. Läroplanerna varken förnekar eller favoriserar något.

Jag skulle också vilja veta vilka relevanta undersökningar du hänvisar till när det gäller hemundervisningens överlägsenhet.

För övrigt så har jag i olika sammanhang kommit i kontakt både med föräldrar som hemundervisar och personer som fått hemundervisning.
Så att försöka förringa mina synpunkter genom att förklara mig inkompetent fungerar inte.
PEA: Vad du menar med bokstavstro, det vet jag inte. Men om du med det menar att man inte tar hänsyn till situationen och kontexten som en viss bibeltext befinner sig i, så är jag inte bokstavstroende. Jag tror inte att alla bibelord kan tas ur sitt sammanhang och appliceras som trollformler på varje livets situation.
Om man med bokstavstro menar att varje ord skrivet i bibeln är inspirerat och utandat av Guds mun, så är jag absolut bokstavstroende. Det finns inget bibelord som inte gäller, däremot ett flertal som på ett sätt saknar direkt relevans för mig.
Jag ser ingen som helst konflikt mellan Paulus uppmaning till Titus (eller hans tal i Romarbrevet 13, eller Petrus uppmaningar i sina brev) om att vi ska vara varje underhet lydig - och å andra sidan att Guds lag står över varje människogiven lag. Petrus ger själv en strålande bild av detta då han säger att "om någon får lida för att han är en kristen, så ska han glädja sig" - och i samma andetag säger han att "ingen bland er skall lida för att han är en ogärningsman".

För den som med öppet sinne och en levande tro studerar Guds ord, skall man snart se att varje paradox och varje så kallad motsägelse bildar en biblisk nyans som många avhandlingar och teologiska spetsfundigheter inte förmår övergå. I detta fall måste, såvitt jag kan förstå, utläggningen vara denna: Varje överhet skall lydas ifråga om det jordiska. Men när det kommer till ting där den jordiska och himmelska lagen står i konflikt, så måste Guds bud gå före allt.

Du säger så att dagis inte är ett obligatorium. Det är självklart ett obestridligt faktum, även om det jag sa var att det är stigmatiserande för föräldrar att välja bort dagis. Men jag vill ställa en motfråga: Eftersom du anser att skolan ska vara ett obligatorium, hur långt är du beredd att gå i detta? Jag är själv inte så insatt i svenska lagar och lagförslag, men i Norge ivras det allt starkare för obligatoriskt dagis. Hur ställer du dig till det? Om det blir lag, ställer du dig då villigt i leden? Om det blir lag på att alla barn ska levereras på institution på ett-års-dagen och hämtas ut 18 år senare, hur ställer du dig till det? "Lyd varje överhet"?

Det du säger om läroplanen kan gott och väl vara sant, men vad som i praxis sker ute i skolorna är något helt annat. Kommentera gärna de situationerna som Veronica och jag nämnt ovan.
Jag pratade för ett tag sedan med min bror som går i gymnasiet, och han berättade att under en lektion där man talade om abort, förklarade man frankt att det finns inga ordentliga argument mot abort. Låter neutralt och bra.

Om du vill ha en undersökning, vill jag gärna hänvisa till Christian W Beck i Norge, som är Fil. Dr. och försteemanuensis på Pedagogisk forskingsinstitutt på universitetet i Oslo. Han har doktorerat på hemundervisning som den ende i Skandinavien, och har en hel del att säga om detta både i sin doktorsavhandling "Den moderne hjemmeundervisning i Norge, beskrivelse, analyse og drøfting", och i böcker som "Alternativ pedagogikk: om moderne hjemmeundervisning" och "Unntakstilstand i skole-Norge: kildesamling fra norske hjemmeundervisningssaker". Dessa finns att få tag i via bl.a. haugenbok.no

Jag beklagar för övrigt om jag varit onödigt dömande och bitsk i tonen; jag blir gärna sådan när man slår ner på en sak jag håller så pass kär.
Jag har klarat mig helt utmärkt med hemskola, och jag ser idag uppväxande generationer som klarar sig ypperligt. Det finns ingenting som säger att ett hemundervisat barn klarar sig sämre än ett statligt undervisat barn. Hänvisa gärna till en undersökning som säger emot...
P-A Jonsson sa…
Till Paulus E:

Det låter som om vi har samma syn på hur man bör läsa och förhålla sig till Bibelns text. Det som står i Bibeln måste läsas och förstås i ett sammanhang med förståelse för bakgrund och den aktuella historiska situationen.
Man får ohanterliga problem om man ska följa varje bokstav. (Har försökt föra fram det i tidigare diskussioner här hos Berno utan något egentligt gehör.)

Nej, jag anser inte att dagis ska vara obligatoriskt. Men om det blir obligatoriskt (lag) så skulle jag tvingas acceptera det. Vi kan inte agera laglöst annat än i helt uppenbart orimliga situationer.

Och även om dagis skulle bli obligatoriskt så har föräldrarna en enorm påverkansmöjlighet. Man samlas till gemensamma måltider, kvällsaktiviteter och veckoslut.

Om lärare ger en ensidig och onyanserad bild av saker så är det fel - ingen tvekan om det. Men det är lika fel med hemundervisning som också ger en ensidig (och kanske osann?) bild av saker och ting. Eller hur?

Jag har sett lite för många skrämmande exempel på hemundervisningens negativa effekter. (Dock utesluter jag inte att det givet vissa förutsättningar kan fungera för en del individer.)
P-A Jonsson sa…
Vad gäller Christian W Bech så bör man ta hans budskap med en nypa salt.
Han har en uppenbar agenda bakom sin forskning. Hans samarbete med vissa konservativa (extrema?) kristna kretsar i Norge förstärker också det intrycket.
Dessutom är han engagerad i Norsk Hjemmeundervisningsforbund.

Som motvikt mot hans påståenden finns en stor samlad kår av forskare som ger en annan bild av barns behov av intryck och utbildning.
Berno sa…
PEA, så här skriver en insändare Norran idag:
"...genom att kraftigt skattesubventionera den kommunala barnomsorgen har staten, med största avsikt, gjort det ekonomiskt ofördelaktigt – för de flesta omöjligt – att själva ta hand om sina barn de första viktiga åren. Och det fortsätter med att den av staten anvisade skolan är obligatorisk för våra barn."
Ligger något i det. Precis på det sättet håller myndigheterna medborgarna i schack och tvingar in dem i ett system. Så även om det inte existerar någon lagstiftad obligatorisk förskola fungerar det ändå så i praktiken.
P-A Jonsson sa…
Berno, du skriver: "Precis på det sättet håller myndigheterna medborgarna i schack och tvingar in dem i ett system."

Det där gränsar till smått paranoida konspirationsteorier. Tror du verkligen att det finns en "sammansvärjning" från något luddigt som du kallar "staten" som ska hålla medborgare i schack?
Skulle en massa människor i statlig tjänst ha ett hemligt program? Det faller på sin egen orimlighet....

Jag vill påminna dig om vad Paulus säger i sitt brev till Titus om att lyda den värdsliga överheten. Du som anser dig strikt trogen Bibelns varje bokstav borde ju förhålla dig till det.
PEA: Då vill jag ställa samma krav på dig som du ställde på mig: Nämn något av den samlade forskarkåren som du hänvisar till.
Christian W Bech är helt klart engagerad i hemundervisningskampen, men än en gång: Han är den ende som doktorerat på hemundervisning i Skandinavien, och torde därmed vara bland de som vet mest om saken.
Till saken hör att han själv inte sänt sina egna barn i hemundervisning, utan i vanlig skolform.
Vilka extrema konservativa grupper du hänvisar till, är jag också lite nyfiken på...

Så det finns orimliga situationer, där ens eget samvete står högre än Svea rikes lag? Då kanske du borde se med något blidare ögon på de som menar att statligt intrång i familjelivet bör begränsa sig till de tillfällen där barn uppenbart far illa, och inte på ett generaliserande grundlag hindra alla i att ha hemundervisning.

Om hemundervisning är farligt för att barnen blir alldeles för subjektivt påverkade, så undrar jag: Menar du med det att föräldrar är onda eller bara korkade?
Och följdfrågan blir: Varför ska dessa ohälsosamma, sekteristiska och pedagogiskt oförmögna föräldrar få passa sina barn i veckosluten? Kan vi verkligen anförtro dem att laga mat åt sina barn?
Och om nu detta ter sig löjligt, varför är det då så otänkbart med hemundervisning?

Du generaliserar omkring hemundervisning på ett ganska avslöjande sätt. En enskild lärare i en statlig skola KAN ge en felaktig bild av religion, men hemundervisning är i stort sett per definition fel? Så när staten gör fel, är det förlåtligt, men när föräldrar vill engagera sig i sina barn, är det oförlåtligt?
Nåväl, hur kommer det sig i så fall att ingen i min klass (som nämnt) kände till något argument mot abort? Samma dåliga lärare i nio års grundskola? Så synd...

Men, så erkänner du att hemundervisning i vissa fall kan vara berättigat. Kan vi då inte säga: Tillåt hemundervisning, och kontrollera sedan att barnen får den utbildning de behöver och utvecklas på ett normalt sätt?
Nej, det blir för generöst; låt oss stigmatisera föräldrar med en övertygelse, och istället skapa en mångfald som inte är något annat än enfald. "Var som du vill, så länge du är som oss" "Tyck vad du vill, så länge du tycker som oss".
P-A Jonsson sa…
Paulus, jag har tagit mig god tid att fundera över dina resonemang innan jag nu svarar.

Jag tror inte att jag behöver leta fram några speciella forskarnamn som visar på den allmänna skolans värde. Du kan nästan gå in och slumpvis välja vilken som helst pedagogisk forskare.

Vad gäller Christian W Bech så har han ett mångårigt samarbete med Finn Jarle Saele, en person som gång på gång i olika sammanhang gett uttryck för en intolerant konservativ fundamentalism med "kristna" förtecken.

Du väljer att gång på gång (avsiktligt?) missförstå det jag skriver. Det ser jag genom att du tillviter mig åsikter och uttalanden som jag aldrig skrivit eller sagt.

Föräldrar är inte dumma, men bakom en stor del av hemundervisningsrörelsen finns ett uttalat önskemål om att undanhålla fakta från barnen. Önskemål om att ge en väldigt skev och vinklad bild av världen. Inte genom att vara "dum", utan som ett uttalat mål.

Jag vill inte polarisera så som du verkar göra, t ex när du säger att jag menar att föräldrarana är för dumma för att passa sina egna barn på veckosluten. Det visar att du inte alls läst vad jag skrivit.
Jag har flera gånger visat till BALANSEN mellan skolans och hemmets inflytande. Just den blandningen ger det bästa av flera världar. Föräldrarna har alla möjligheter i världen att under barnets yngsta år, och sedan under kvällar, helger och lov bibringa barnet de speciella värderingar man önskar och som skolan kanske inte ger.
Skolan kan å andra sidan öppna upp för en bredare och mer varierad syn som ger barnet en bra möjlighet att bli en självständig och öppen individ.

Gud vill möta oss som kritiskt tänkande individer som väljer av egen fri vilja, inte som indoktrinerade smalsynta rädda robotar.
PEA: Du började dina inlägg med att ställa frågan: "Är föräldrar kompetenta att utbilda barn inom alla de ämnen som behövs?"
Din retoriska fråga, ställer naturligtvis det du säger senare om att det bara är balansen som bekymrar dig, i ett lite annat ljus.
Jag har i min bokhylla ett flertal böcker som skrivits om krisen i den svenska och norska skolan.
Mobbing, felslagna reformer, barn som går ur skolan utan att kunna läsa och skriva ordentligt - är mer än bara "utmaningar" som politiker tycker om att kalla saker som de inte kommer tillrätta med; det är nämligen våra barn det handlar om. Det är den ena sidan: Jag menar att statens skola på intet sätt förmår tillgodose mina barns behov av personlig utveckling och kunskapsmässig ökning. Den norska skolan är en av europas sämsta när det gäller t.ex. matematik. Årtionden av reformvansinne har garanterat den utgången. Är jag då förpliktigad att välja bland det fattiga utbudet av skolor som staten har att presentera?

Det är den ena sidan.

Å andra sidan så bär jag själv på en övertygelse, som bland annat går ut på att denna tidsålder har en gud, som gör allt för att leda människorna vilse. Bibeln talar om vilddjuret som kommer från havet, vilddjuret som stiger upp av jorden, antikrist, den laglöse, den falske profeten, skökan - och andra krafter som skall vara verksamma i den yttersta tiden. Detta utmanar mig som vuxen (f.ö. fortfarande utan barn) att tänka över vad jag menar är gott för mina barn. Amram och Jokebed valde i tro att gömma sin son Moses från Farao, och det är helt klart att utan den barlast och idntitetsskapande barndomen som han fick, hade han aldrig blivit Israels förlossare.

För dig känns det säkert som indoktrinering och obalanserat. Jag har sett mer balanserade och genomtänkta ungdomar än några andra stiga ut ur hemundervisningens trygga hand, och för den som tar bibelns budskap om föräldraansvar på allvar, blir inte en skrikande hop av självutnämnda "barnas bästa"-intressenter något som avskräcker. Heller inte lagstiftningen. I Australia, Frankrike, USA, Norge - och många många andra länder - bedrivs hemundervisning med mycket goda resultat. Det finns ingen anledning att misstro de svenska föräldrarna heller. Även om det självklart skall kontrolleras. Ingen är öppnare för detta än vi.
Roger L sa…
Det är typiskt att hemundervisning så ofta framförs som suspekt och är något som helst ska motarbetas och argumenteras MOT.

Jag är glad att kommunens skola där jag växte upp, följde lagen och besökte oss som blev hemundervisade, med kontroller och samtal. På så sätt kunde man ju komma fram till att det fungerade bra, hör och häpna!
P-A Jonsson sa…
Ja du Paulus, vi har inte riktigt samma syn på saker och ting. Och vi tolkar Bibeln aningen olika.

Jag skulle heller aldrig komma på tanken att dra en likhet mellan att gömma ett barn för att undvika att det dödas och att bedriva hemundervisning i strid mot gällande lag.

Vad gäller "den yttersta tiden" så har den påståtts vara runt hörnet sedan kristenhetens första århundrade. Jag skulle inte använda det som argument för hemundervisning....

1. Jag tror inte att hemundervisning ger alla de viktiga (och mångsidiga) infallsvinklar etc som behövs i ett barns och en ung människas utbildning och utveckling.

2. Jag tror att föräldrarnas inflytande mer än väl kan tillvaratas av engagerade föräldrar på den tid på barnet inte är i skolan.