Darwin vs. Darby

Två 1800-talsprofeter - på ont och gott

Den traditionella kyrkan fick sig några rejäla stötar under 1800-talet som kom att få långtgående konsekvenser för många människor. Upplysningstiden med Gud är död-filosofin som slagord var redan djupt rotad då engelsmannen Charels Darwin (1809-1882) i mitten på 1800-talet publicerade sin bok om arternas uppkomst. Verket blev genast en bestseller och föremål för kraftiga protester från kyrkligt håll, som såg sin teologi hotad. Darwins idéer om utvecklingsläran spreds snabbt och idag ligger hans teori till grund för majoriteten av världens utbildningsväsende.

Darwinismen växer sig allt starkare i samma takt som liberalteologi, religionssynkretism och ateistiska rörelser blir allt mer populära. Den 12 februari 2009 firas Darwins 200-årsdag och hans bok, som bara under några få generationers livstid åstadkom en total revolution runt hela världen, 150-årsjubilerar. Det har gått så långt att det idag inom all offentlig verksamhet, är förbjudet att undervisa om en skapande Gud, trots att evolutionsteorin enbart handlar om ostyrkta teorier. I oktober 2007 antog Europarådet en resolution där man varnar för skapelsetron. Man inte bara varnar utan uttrycker en närmast nojig inställning, där man känner sig hotad:
"Skapelsetro har många motsägelsefulla sidor. Den senaste och mest raffinerade, idén om Intelligent design, förnekar inte ett visst mått av evolution. Intelligent design presenteras på ett raffinerat sätt och försöker framställa sig som en vetenskap och häri ligger faran. Om vi inte är vaksamma kommer de värden som är grunden för Europarådet att bli direkt hotade av skapelsetroende fundamentalister. Det är en del av Europarådets parlamentarikers uppgift att reagera mot detta innan det är för sent."
I nästa sats uppmanar den parlamentariska församlingen speciellt unionens utbildningsmyndigheter att kraftfullt motarbeta all undervisning som på något sätt kan gagna skapelsetron. Svenska Skolverket har i sina direktiv beordrat utbildningsväsendet, konfessionella friskolor inkluderat, att religionsundervisningen, exempelvis i kristendomens syn på skapelsen, inte får ifrågsätta Darwins evolutionsteorier. Kontentan av Skolverkets riktlinjer blir att alla teorier som uttrycker kritik eller motsäger utvecklingsläran bör presenteras med skepticism och kritisk granskning samtidigt som evolutionsteorierna inte får ifrågasättas.

Det finns också svenska författare som publicerat böcker för att på liknande sätt varna för skapelsetroende, såsom gällde det en böldpest. En sådan bok är Skapelsekonspirationen (2008) av Per Kornhall. Efter att ha läst förordet inser man att Kornhall måste känna sig skadeskjuten och att han försöker frambringa någon slags hämnd på dem som gett honom den kristna tro som han levt i under många år, fram till dess att Uppsala universitet berövade honom tron. Han väljer att i det närmaste idiotförklara den som tror på en skapande Gud, genom att i presentationen av boken påstå att det synsättet är synonymt med påståendet att planeten jorden är högst 5000 år gammal. I sin bok går han till fula angrepp mot exempelvis pietismen som under 1700-talet flydde till Nordamerika undan den blodiga religionsförföljelse som rådde i Europa och menar att de uppfattade sig som "bättre" troende än andra, varpå de i sin tur förföljde grupper av avvikande tro.

Under samma tid som Darwin levde, verkade en kristen förkunnare vid namn John Nelson Darby (1800-1882). Även han kom att bli kraftigt kritiserad från kyrkligt håll. Under en tid var han präst inom engelska statskyrkan men kom snart till klarhet om hur obibliskt kyrkans system var. Han menade att kyrkan skulle skiljas från staten och arbetade under en tid med försöket att reformera kyrkan. 1828 lämnade han statskyrkan och började så småningom att missionera helt nya områden. Kyrkans yttre ceremoniella ordning var av ondo, alla troende skulle ha samma rätt att predika och kyrkans sakrament är absolut inga nådemedel inför Gud.
Något som kom att prägla Darbys liv var att han blev väckt i eskatologiska frågor av apokalyptisk karaktär och som har med Jesu tillkommelse att göra. Hans namn har ofta förknippats med pre-millennialsmen, en rörelse som stod i kontrast mot upplysningstidens med utvecklingsläran besläktade teorier om att tusenårsriket skulle föregås av mänskliga framsteg och segrar.

En förkunnelse som återuppväcktes till liv under denna tid och som kommit att betyda oerhört mycket för de väckelserörelser som bröt fram under denna och senare tider är budskapet om Jesu snara tillkommelse. Det är ingen darbyistisk uppfinning, vilket är en uppfattning som felaktigt fått spridning, men däremot ett budskap som sträcker sig ända till de bibliska apostlarnas tid, de som väntade Jesus tillbaka redan under sin livstid.
Pietisterna gav ut en sångbok under 1700-talets början där bland annat den här sångtexten finns med:
Upp och dig till bröllop red! Se din brudgum kommer ned Att dig hem till himmelen föra Och dig evigt nöjder göra
Att sanningen om Jesu tillkommelse aktualiserades under en mäktig våg av andlig väckelse och förnyelse under 1700-och 1800-talen, samtidigt som ateistiska och kommunistiska tankegångar mötte framgång i en tid då människovärdet devalverades till att handla om en diffus utvecklingsprodukt, borde vara en väckarklocka även för oss som lever idag. Vid midnattstiden ljöd ett anskri: -Se, Brudgummen kommer!

Darwinismen med gudlöshet och ateism i släptåg är ett tidstecken. Att budskapet om Jesu tillkommelse idag alltmer tystnat är också det ett tecken på att tiden är kort. Han som skapade människan till sin avbild, till att leva i gemenskap med henne; han som inblåste livets Ande i människan och lade evigheten i hennes bröst, han ska snart komma igen.
Denna målning med texten"Se Brudgummen kommmer; Gån ut att möta honom", fanns ursprungligen i det gamla Filadelfia i Stensele innan det revs. Den lär ha målats av en man vid namn Backman, som var predikant i Sorsele under 1950-talet. Numera hänger tavlan i Filadelfiakapellet i Skarvsjöby. Den speglar hur budskapet om Jesu snara tillkommelse var levande och präglade väckelsefolket under den tiden. (Information och foto, Lovisa Landström)

Länk till Newsdesk Dagen Svt Nyheterna24 SvD

Kommentarer

Anonym sa…
Det här var bland det mest pretentiösa jag läst...
Anonym sa…
Hej hopp, inte fattat vad det handlar om!

För att klargöra:

Skapelse berättelsen är en icke falsifierbar (knappt värd att kalla )hypotes

Evolutionen ÄR en teori, en förklaringsmodell baserad på vetenskapliga slutsatser.

Så då blandar vi ALDRIG mer ihop dessa begrepp tack. Även om vi i vardagligt tal använder teori på ett annat sätt.

Frågan gäller:

vad klassas som naturvetenskap.

Lite hänger det samman med Demarkationsproblemet, vad är egentligen vetenskap. För enkelheten skull brukar man prata om att en teori ska vara falsifierbar.

Jag ser tyvärr inte hur det finns en metod för att falsifiera en utomvärldslig skapare. ID är inte vetenskap och hör inte hemma i naturvetenskapliga ämnen.

Det handlar alltså inte om två likvärdiga teorier som ställs mot varandra. För ID eller skapelse berättelsen är inte teorier.
Anonym sa…
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa…
Citerar Ella Bohlin, först på KD:s lista till Europaparlamentet (!)

"Darwin sa själv aldrig att hans idéer var en lära, utan bara en teori?." och "Jag anser att Darwins teori inte är tillräckligt underbyggd för att kunna säga att det är en lära. För säger man att det är en lära, då är det ju mera eller mindre sanningen."

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1429502&lid=senasteNytt_1064040&lpos=rubrik_1429502

Det handlar alltså om ett av de grundläggande argumenten som kreationister och ID-folk använder sig av, d.v.s. att det bara är en "teori" - och därmed att betrakta som något som inte är styrkt eller bevisat.

Se Jake:s kommentar för redogörelse för terminologin.

Detta är helt osant, evolutionen som förklaringsmodell har under 150 år verifierats i otroligt många tester, förutsägelser m.m.
Att kalla den ostyrkt är lögn eller okunskap.
Anonym sa…
Att Jesus kan återkomma i princip vilken stund som helst är riktigt. Men dispensationalismen, som Darby lanserade, är på flera sätt bibelstridig. Köper Berno hela det dispensationalistiska systemet? Tror du t ex att församlingen bara är en parantes eller t om "avvikelse" i Guds plan, att den inte fullbordar några löften givna åt Israel, att Gud har två förbundsfolk med en helt separat frälsningsplan för judarna, samt ett osynligt bortryckande etc?
Berno sa…
EGV; jag håller inte med Darby i allt. Att församlingen, som består av både judar och hedningar, ska möta Jesus på skyn, är en central förkunnelse i Bibeln. Församlingen är ingen parentes i Guds plan. Paulus skriver exempelvis så här om den nytestamentliga församlingen:
Eph 3:10 Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.
Eph 3:11 Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

Bibeln är även tydlig med sin undervisning om Guds plan med Israel såsom folk, dvs de av dem som idag förkastar Jesus som Frälsare. Väljer att citera några versar av många som talar om Israels upprättelse:
Rom 11:11 Så frågar jag nu: Var det då för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva skola "uppväckas till avund".
Rom 11:12 Och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, huru mycket mer skall icke deras fulltalighet så bliva! - - -
Rom 11:15 Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de döda?
Anonym sa…
Man kan inte så lättvindigt påstå att alla de som "idag" kallas för judar är ättlingar till Abraham, som Paulus talar om i sammanhanget i Rom.11. En stor del av dem är sådana som utifrån har konverterat till judendomen flera århundraden efter Kristus. Men det viktiga är ändå att fastslå att frälsningen är densamma för jude såväl som för hedning, likaså evangelium, vilket är mycket tydligt i Pauli framställan. Samt att nu gäller endast Guds förbund i Kristus. Det kontroversiella med Darbys lära i detta är ju att han i praktiken lärde två olika slags frälsning, med en helt separat frälsningsplan för judarna. Han trodde dessutom på en frälsning efter vad han menade var den Helige Andes "borttagande" från jorden och därefter världens största väckelse.
Theodor sa…
EGV
Det är inte alltid lätt att formulera sig vatentätt, därför är det bra att samtala kring det här.
Darby lärde inte två olika slags frälsning i den bemärkelse att ALLA bara kan bli frälsta genom Jesus offerdöd på golgatas kors! Detta gäller judar och hedningar under den här nådetiden som då får bli del av Guds församling, Kristi kropp, Guds hus.
När Israel snart kommer i stort trångmål och nästintill ska utplånas helt ska Jesus komma tillbaka och då ska de judarna som varit förblindade men samtidigt hållit fast vid Israels Gud i längtan efter Guds Messias få möta den Messias som de förkastat för 2000 år sedan. De ska enligt Sak.12. "På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. 10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. 11 På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem".
Även om tillvägagångssättet är annorlunda, så ska dessa judar ändå förstå att denna Messias dog för deras synder på korset.... Tänk vilket möte!! Det blir som Josef som möter sina bröder i Egypten och ropar. "Jag är Josef!!"

Om du kallar detta för olika slags frälsning så kan du få tycka det så klart, men faktum är varken, judar, hedningar och alla övriga troende under GT-tid endast blir frälsta i tron på Guds Messias som deras frälsare!
Fråga till dig: hur blev Job frälst? Och Noa? De var ju inga judar? De ingick ju aldrig i Israels förbund?
Pelle Gus sa…
Min morfar Gustaf Backman, inte bara målarmästare...
Pelle Gus sa…
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.