Vem ska viga pingstvännerna?

98% av världens länder har behållit äktenskapet för man och kvinna, skriver Sten-Gunnar Hedin i en debattartikel i SvD om hur äktenskapsbalken ska se ut i Sverige fortsättningsvis. I Sverige finns idag lagar som reglerar dels äktenskap mellan man och kvinna och dels registrering av förhållanden mellan samkönade par, sk partnerskap.
Debatten i ämnet har varit het och inflammerad där de som förespråkar äktenskapet förbehållet mellan man och kvinna ofta framställs som bakåtsträvare. Det verkar inte spela någon som helst roll vilka argument som presenteras för att förklara vad varje individ genom naturens egen ordning redan vet, nämligen att för att ett samhälle överhuvudtaget ska utvecklas, och inte avvecklas, måste det till familjer med pappa, mamma och barn, något barnen också behöver.

Nu går Pingströrelsens ordförande ut och säger att de väljer avstå vigselrätten under rådande omständigheter, att de istället för att ställas inför trycket att tvingas viga homosexuella par hellre avsäger sig vigselrätten helt och hållet. Det är svårt att säga om det är rätt väg att gå eller inte.

Det finns ett ständigt återkommande scenario i frågor som har med homosexuellas rättigheter att göra. Kraven som dess företrädare ställer på regeringen och samhället i övrigt är stora, men man kan ifrågsätta vilka motiv rörelsen egentligen har. Vem minns inte den infekterade kampen man lobbade sig igenom för att tvinga fram partnerskapslagstiftningen. Med upptrissad statistik om hur många enkönade par som bara stod och väntade på att få registrera sig drevs lagen igenom. När rättigheten väl finns där visar det sig att bara en bråkdel av alla ivrare lät registrera sina förhållanden. Det ligger nämligen inte i sakens natur att lova varandra livslång trohet i enkönade förhållanden. På liknande sätt har adoptionsfrågorna debatterats och nu även frågan om äktenskap. Rörelsens förespråkare använder sig av olika metoder för att få sin vilja igenom men när målet är nått visar sig intresset vara svagt.

I förlängningen av frågan som handlar om äktenskapet, eller giftermål, som Kristdemokraterna helst vill kalla det för att komma fram till en kompromiss, verkar det idag som att homoförespråkarna kommer få igenom sina krav. Låt säga att Pingströrelsen går på sin ordförandes linje och avsäger sig vigselrätten eller att riksdagen klubbar igenom en ny lag där en civil statlig vigselförrättare ska gälla för alla. Vem ska då viga landets pingstvänner? Förutsätter att den som delar Bibelns syn på äktenskapet också tror på dess gudomliga instiftning. "Till man och kvinna skapade Han dem", Vad Gud sammanfogat må människan inte åtskilja", "Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött." - "Den hemlighet som ligger häri är stor; jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen."

Ska det troende par som vill gifta sig först tvingas att uppsöka en förrättare som i ena stunden viger homosexuella par och i nästa utför en vanlig naturlig vigselceremoni mellan man och kvinna? Är inte det kränkande och i strid mot religionsfriheten?

Samhället går allt längre dithän där det blir trängre och trängre för den som på allvar vill utöva sin kristna tro. Den kristna församlingens identitet kommer att utkristalliseras ytterligare ju närmare tidens slut vi närmar oss.

Hedin skriver att den som vill kan få sitt äktenskap välsignat av kyrkan eller annan organisation beroende på tycke och smak, men jag tror att äktenskapet är något långt mycket större än så. Vi kanske kommer att få se hur församlingen blir något av en stat i staten, som själva, utanför samhällets kontroll, 'viger' de troende, utan rättslig registrering, för vem kan kompromissa i sådana viktiga frågor som har med äktenskapet att göra?


Länkar: SvD SvD Dagen

Kommentarer

Anonym sa…
Ja vi få troende som är förnärvarande kvar i Sverige ser nu att JESUS KOMMER TILLBAKA FÖR DOMEN. Mvh Jimmy.

Matt 11:21-24
“Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.
Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er.
Och du, Kapernaum,skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet* skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag.
Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig.