Oron sprider sig

Det kan inte undgå någon att relationen är spänd mellan stormakterna USA och Ryssland. Situationen i Georgien, Polen och nu senast händelserna i Venezuela och Bolivia där USAs ambassadörer kastats ut ur länderna samtidigt som rysk militär övar i området. Utan att göra någon djupdykning i det politiska och militära maktspråk som används förstår var man att med senaste årets förvecklingar i flera av världens länder så sitter vi på en krutdurk färdig att explodera. I Bolivia råder näst intill anarki med blodiga gatustrider.

Samtidigt drabbas vi av allt fler och mer förödande naturkatastrofer idag än tidigare. Här på den karibiska ön Hispañola är situationen just nu katastrofal med uppåt en miljon direkt drabbade människor, varav de flesta i Haiti. Det är den senaste månadens stormar som orsakat att hundratusentals fattiga invånare förlorat sina hem och allt vad de ägde. Folk är desperata och följdsjukdomar pga brist på mat och rent vatten skapar skräckscenarier med kraftigt undernärda barn som kablas ut i media. Haiti liknas med all rätt helvetet på jorden. Orkanen Ike sägs föra med sig så mycket vatten då den drar in över Texas att den som inte flyr undan går mot en säker död.

Jesus sa:
Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.
Bibeln ger oss mer undervisning om vår tids händelser men mitt i hopplösheten förmedlas där också ett budskap om frälsning, en sann rättfärdighet och en ljus framtid. Det hänger samman med det stora hopp Herren Jesus Kristus gav sina lärjungar, nämligen att han ska komma tillbaka. Innan dess kommer ingen bestående fred att finnas på jorden.

Så här inspirerat och hoppfullt skrev Paulus om denna händelse till församlingen i Tessalonika:
Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom. Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.

Kommentarer