Vedermödans preludier

Tunga forskarnamn går ut och deklarerar otroheten som människans värsta fiende i kampen mot aids. Vad gör RFSL? Man ger ut en broschyr som glorifierar utlevd homosexualitet. Helt frankt kallar man den för "In sex we trust". Ett citat får räcka för att visa vilka frihetsideal som där förespråkas: "Frihet är att kunna ha sex (med någon man inte känner)". Självfallet kan det inte finnas någon framtid för ett samhälle som aktivt stöder och förespråkar en sådan livsstil.


"Vi går igenom historiens största globala kris."
Rubriken är hämtad från en av Centralamerikas större dagstidningar, El Caribe, där man citerar Dominikanska Republikens president Leonel Fernandez. Sista tiden med skenande mat- och oljepriser har satt sina spår i många länders redan ansträngda ekonomier och åtgärdspaketen som tvingas fram för att hålla länderna borta från en rusande inflation skapar i sin tur protester. I Haiti, Amerikas fattigaste land, tågade tidigare i år tusentals människor i protest mot presidentpalatset. Det enda kravet man hade var att få sina mest elementära behov tillgodosedda: "Vi är hungriga!" skanderade skarorna. Situationen är så allvarlig att delar av befolkningen tillverkar bröd av lera för att överleva.

Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken 6:2-8, i dess beskrivning av ändetidens händelser, symboliserat av fyra ryttare, är snarlika dem vi möter i dagens bistra verklighet. Mannen på den vita hästen med en båge i handen, symboliserar ett till synes fredligt maktövertagande i en kaotisk tid då världen bokstavligen ropar efter en befriare som kan skapa ordning. Under världshistoriens gång har fler än tio tusen fredstraktater undertecknats som i genomsnitt varat högst två år. Sedan andra världskriget har världen inte upplevt en dag utan krig. Hoten eskalerar och stormakterna rustar. I en värld präglad av detta kaos kommer mänskligheten få uppleva en skenbar fred under en begränsad tid, iscensatt av en bedragare.

Med en nästan omärklig förändring leder situationen så småningom till mannen på den röda hästen som träder fram för att med våld hålla tillbaka det uppror som växer fram från alla förtryckta skaror. En ohygglig slakt följer. Som en konsekvens av krigen skjuter matpriserna i höjden och klyftan mellan fattig och rik ökar dramatiskt. För den stora massan ransoneras de värdefulla spannmålen till priser som gör att dagsinkomsten inte räcker till mat. Mannen på den svarta hästen har en vågskål i sin hand där ett mått vete och tre mått korn värderas mer än en dags arbete. Oljan och vinet förblir orört men till så höga priser att enbart den absolut rikaste delen av världens befolkning har råd att vältra sig i lyxen.
Då den blekgula hästen träder fram på scenen uppenbaras för första gången ryttarens fulla identitet; Döden. Dödsriket följer honom. Hungersnöd och pest följer i dess spår.

Vi har ännu inte nått fram till den tidpunkt som Uppenbarelseboken här talar om. Däremot upplever vi preludierna till vedermödorna. Ondskan håller sitt hårda grepp över jorden och utnyttjar alla tillfällen att påskynda ett globalt kaos.

Människan är stolt. Hon har svårt acceptera att det finns en ordning nedlagd i själva skapelsen och att den finns där som ett skydd. Trots vetskap om att orättfärdighet, egoism, omoral och annan ondska för med sig en oundviklig dom över mänskligheten, fortsätter hon ihärdigt framhäva och exponera sig själv för att uppnå maximal njutning i lyx, överflöd och egoistisk tillfredsställelse av sitt liv.

Sodoms synd handlade i mångt och mycket om just en sådan livsstil där man trots överflöd förtryckte den fattige. Straffet lät inte vänta på sig. Det var inte eld och svavel i första hand. Straffet handlade om att deras orättfärdighet bland annat ledde till en degradering av människovärdet. Deras stolthet och ständiga jakt efter lusta förblindade deras sinnen så långt att de inte längre kunde skilja mellan rätt och fel. Det fanns ingen framtid för Sodom. Hade inte Gud gripit in i historiens skede så hade Sodom genom sin egen inneboende destruktiva karaktär utrotat sig själv. Det samhälle som legaliserar en sodomitisk livsstil kan omöjligt överleva.

Pengar i överflöd, hejdlös lusta, obegränsad makt. Så kan man sammanfatta den homosexuella rörelsens anspråk på inflytande i samhället. Kraven som ställs är inte små och står långtifrån i proportion till de grupper av medborgare de påstår sig företräda. I dagens samhälle har man sina främsta språkrör inom riksdag och regering. Genom lagstiftning vill man påtvinga medborgarna ett homosexuellt tänkande, som om den avvikande livsstilen skulle handla om en norm.

I sommar är Stockholm centrum för Europride. Det väntas anlända en stor mängd entusiaster från hela Europa och med stadsfinansierade miljoner planeras aktiviteter som beräknas sträcka sig över hela sommaren. Arrangörerna lovar att ingen huvudstadsbesökare kommer ha möjlighet att undgå händelserna. Den omoraliska livsstil som med hjälp av rikligt tilltagna allmänna medel här förespråkas är direkt livsfientlig och kan inte annat än bekämpas.

Under sjuttiotalet trodde forskarna att vi övervunnit mänsklighetens värsta fiender i form av smittsamma virus. Människan visade sitt högmod och såg sig själv som oövervinnerlig. Budskapet om sexuell frigörelse utanför äktenskapets ramar var något som lyftes fram som norm. Skilsmässostatistiken ökade dramatiskt under denna liberalismens och självförverkligandets tid.

Livsstilens konsekvenser hann dock snart ikapp och den nyvunna optimismen fick ett abrupt slut då aids i början på åttiotalet gjorde entré. Efter det har i genomsnitt en miljon människor per år dött på grund av den nya farsoten.

Tvärt emot vad man tidigare trott sprider sig inte viruset i första hand bland fattiga och sämre utbildade. Även konfliktområden med krig och brutalitet har pekats ut, men inte heller där är smittan statistiskt sett störst.

Smittan sprider sig i första hand bland män som lever ut sin homosexualitet. Otroheten är enligt tidskriften Science den absolut främsta orsaken till att aids sprids. Då aids uppenbarade sig i Sverige reagerade RFSL och andra agitatorer som öppet förespråkar promiskuitet med att skyndsamt tala om att det inte är någon fara med utlevd homosexualitet, bastuklubbar osv. Orsaken förflyttades istället till andra områden och de röster som varnade för den dom som människan genom sin omoral drog över civilisationen, klassificerades snabbt som okunnigt fördömande och diskriminerande.

Under det kvarts sekel vi känt till aids har vi matats av desinformation. Idag borde RFSL's agitatorer i sanningens namn ödmjuka sig och ge alla varnande röster som höjts rätt. Men det är man för stolt för att göra och det ligger absolut inte i deras fräcka intressen att backa från sina ståndpunkter. Hejdlös lusta är fortfarande modellen som förespråkas; njutning till döds.

Tunga forskarnamn går ut och deklarerar otroheten som människans värsta fiende i kampen mot aids. Vad gör RFSL? Man ger ut en broschyr som glorifierar utlevd homosexualitet. Helt frankt kallar man den för "In sex we trust". Ett citat får räcka för att visa vilka frihetsideal som där förespråkas: "Frihet är att kunna ha sex (med någon man inte känner)". Självfallet kan det inte finnas någon framtid för ett samhälle som aktivt stöder och förespråkar en sådan livsstil.

Idag går 12 läkare ut i en debattartikel i DN och varnar för otroheten som den värsta smittospridaren av sexuellt överförda sjukdomar. De ifrågasätter bl.a. varför det är tabubelagt att förespråka avhållsamhet som norm: "Inom andra områden har vi inga problem att framföra synpunkter på livsstil ur ett hälsoperspektiv. Varför skulle det vara olämpligt eller felaktigt när det handlar om sexualitet?" Även Dagen skriver om samma sak.


Hela samhället bär idag prägel av rotlöshet. Undan för undan slås fundament efter fundament bort i en alltmer urholkad tillvaro. Gudsfruktan som en samhällets pelare är för länge sedan bortrationaliserad av liberala krafter och varje försök som görs för att hejda raset utpekas som fanatisk sekterism med stark hjälp av landets stora medier.

Åtal väcks mot kristna förkunnare som i desperation försöker varna folket för de destruktiva krafter som getts fritt utrymme att domdera. Skolor hotas med böter och indragna tillstånd om de ger elever kristendomsundervisning. Samtidigt tilldelas de som verkligen borde ställas inför rätta, nämligen sexualliberala skolmissionärer från RFSL, väl tilltagna skattemedel med uppdraget att upplysa om vilka fördelar som finns med en sexuell livsstil som inte är något annat än nedbrytande och pervers.

Aids - vår tids stora pest - fortsätter gäcka världen. Det vaccin som förväntades forskas fram fick motsatt effekt. Istället för att skydda mot hiv-viruset visar det sig att försökspersonerna blivit mer mottagliga för smittan. Efter tjugofem års forskning står vi åter på ruta ett. Vad handlar denna förtärande sjukdom om, som slår ut människans försvarsmekanismer? Det är inte enbart en svårhanterlig virussjukdom utan främst en konsekvens frammanad av människans omoraliska leverne.

Sveriges regering har ingen lösning på problemet. Inte heller några andra organisationer eller förbund. Aids är inte heller det största problemet i sammanhanget. Vi vet att sjukdomen drabbat miljontals människor och var 13 sekund blir en ny människa smittad av hiv. Aids är förfärligt, men människans i särklass värsta fiende är synden, den synd som slaviskt driver individen ut på jakt efter tillfredställelse och frid. Ingenting annat än en total omvändelse kan bryta det tunga ok som ligger över en människa. Endast evangelium kan ge människan mättnad och räddning.

Vem bär ansvaret för utvecklingen? Sveriges beslutsfattare kommer oundvikligen att få betala ett högt pris, tillsammans med det kyrkans prästerskap som förespråkar och välsignar det Guds ord förbannat. RFSL som varit med att förleda och förföra tusentals barn och ungdomar genom sin glorifiering av sexuell frigörelse, kommer i synnerhet få stå till svars den dag då all orättfärdighet ska fram i ljuset.

Ett exempel på hur RFSL tillsammans med statliga myndigheten Forum för levande historia förtalar och kränker kristna är skolmaterialet Bryt. Inte mindre än 895.000 kronor har kvitterats ut från Allmänna Arvsfonden till projektet, medel som egentligen är avsedda att stödja barn och ungdomar med funktionshinder. Utan saklig grund publicerar man där fotografier på kristna ungdomar, som utnyttjar sin lagliga rätt att demonstrera i samband med den sk kärlekens mässa i Storkyrkan i Stockholm. Bilderna är placerade i direkt anslutning till texter som berättar om helt andra grupper i samhället, nämligen högerextremistiska, rasistiska och nazistiska grupper. På det sättet svartmålas det kristna budskapet genom direkta lögner.

Skolmaterialet Bryt är uppbyggt med ledande frågor och vinklade påståenden ämnade att locka fram homosexuella känslor hos barnen. Det utgör en del av den kränkande behandling oskyddade elever utsätts för i dagens skolor.

Det handlar om gradskillnader innan samhällets människofientliga krafter återigen kommer att lyfta fram andra samlevnadsformer i den offentliga debatten. Riksdagen blir det forum där polygami, pedofili, zoofili och nekrofili på allvar kommer debatteras. Så nära ruinens brant lever vi idag. Alla böjelser ska ha sin självklara rätt att leva ett odiskriminerat liv. Vad riksdagen däremot aldrig kommer acceptera är en återgång till bibliska normer för samliv. Alla dylika försök skulle effektivt tystas ner av de krafter som ser ett befriande evangelium som sin värsta fiende.

Människans enda räddning är att fly Sodom! Fly till Jesus. Det fanns inte någon plats för honom i den här världen. Han jagades, hånades och fördes sargad utanför staden för att där spikas upp på ett kors. Varför? Han kom nämligen för att befria människan från det som plågar henne och i och med att Jesus aldrig kompromissade med sanningen, blev han en stötesten för världen. Men genom det som för världen var en dårskap öppnade Jesus en ny och levande väg till fullständig och sann befrielse: " I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom."

Kommentarer

Anonym sa…
Hej Berno!

I många av dina inlägg belyser du den "syndiga" livsstilen. Genom att citera bibeln konstruerar du retoriska stilrena kommentarer men dina åsikter är av en gammal konstruktiv karaktär. Vad innebär en syndig livsstil? Anser du att man skall vara återhållsam med ett aktivt sexliv? Om svaret är ja, varför? Du pratar om synd vilket i sig låter som om du syftar till att människan skulle göra något kriminellt. Synd- är ett förlegat ord som har missbrukats i tusentals år. Livet min vän är i stor utsträckning strävan efter att ta hänsyn till alla människors olika (lagliga) behov, oavsett sexuell läggning. Vad har du emot homosexuella egentligen?

För mig är gud en snäll och omtänksam gud. Jag tror inte på någon gud som hotar med synd bara för att kontrollera en samling osäker folkmassa. Du kan citera ord från bibeln men du kommer aldrig att kunna övervinna kärleken genom dina syndiga ord!

Mvh Markus
Berno sa…
Markus, Du kan inte hitta några hemmasnickrade konstruktioner i mina texter. Jag talar inte heller mot människor med annan sexuell läggning. Jag ser en situation i samhället där målet är maximal njutning, på bekostnad av självbevarelsedrift och sunt förnuft. Jag möter människor som jagas av den livsstil som är rådande idag. Oavsett om man som du väljer att ta bort syndabegreppet så fortsätter synd vara synd. Synd handlar inte om att räkna upp allt du får eller inte får göra och det har heller ingenting med kriminalitet att göra. Alla människor är syndare, även du och jag.

Vad Bibeln gör, även om du inte tycker om att höra, är att presentera för oss rent krasst hur förlorad människan är, just på grund av synden - och dess konsekvenser. Synd är att ha förlorat gemenskapen med Gud, missat målet med sitt liv. Gud är mycket omtänksam som inte döljer denna tragedi genom att önska alla människor lycka till på sin väg. Genom hans ord, Bibeln, får vi istället veta sanningen. Ett exempel: "Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;" (Rom 3:23).

Men det vore hemskt om det skulle stanna där. Gud ger oss också lösningen på syndaproblemet, något som bygger på omvändelse, att börja ett nytt liv. Här görs ingen åtskillnad mellan någon människa: "och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus, honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud - då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna - nu visa att han dock var rättfärdig." (Rom 3:24-25)

Gud är inte snäll, men han är rättfärdig. Han hotar inte med synd, han befriar från synden. Den människa som tar emot det erbjudandet får också rent konkret erfara hur Gud kan förvandla hela människan. Gud kan befria från alkoholism, men det måste klart till en vilja att bli fri och det kan vara en lång kamp på vägen dit. På samma sätt kan Gud befria från en homosexuell livsstil.

Ett skrämmande exempel på hur många resonerar idag går att se på den uppsjö av kommentarer som följde en debattartikel i DN häromdagen. Tolv läkare varnar för sexmissbrukets konsekvenser och uppmanar till återhållsamhet. De flesta som reagerade gjorde det våldsamt och dömde ut läkarna som bakåtsträvare, pga att de berättade en obehaglig sanning som få vill höra.
Anonym sa…
Tycker du att ett barn som fått HIV genom transfusionssmittat blod har syndat? Innan HIV och AIDS blev uppmärksammat testade man nämligen inte blodet som används vid transfusioner lika noggrannt som idag.I andra länder är man inte lika noga med att testa blodet, och många träffar sin äkta hälft utomlands. Ponera att ett barn fick transfusionssmittat blod i början av 80-talet och 20 år senare ovetandes om att han eller hon har HIV smittar sin make eller maka.Att insinuera att trohet och avhållsamhet är en garanti för att slippa HIV är att invagga människo0r i falsk säkerhet. ALLA som tänker ha sexuellt umgänge överhuvudtaget bör testa sig, oavsett om de är oskulder, har för avsikt att ingå äktenskap och vara varandra trogna livet ut. Det finns människor som blivit smittade när de gjort hål i öronen, vilket majoriteten av alla kvinnor och en del män har. Riktigt säkler kan ingen vara..
Berno sa…
Anonym, tack för ditt inlägg. Det är inte synd att vara bärare av hiv eller att ha utvecklat aids. Smittan kan som du säger spridas på många olika sätt. Troheten är ingen garanti. Ett tragiskt fall var det missionärspar som råkade ut för en allvarlig bilolycka för några år sedan och fick smittat blod på sjukhuset. Båda dog i aids.
När jag skrev om otroheten så var det utifrån de fakta som tio forskare i tidskriften Science presentade. De menar att otroheten ärfrämsta orsaken till smittospridning.
P-A Jonsson sa…
Tankefel av stort format.
Det är inte otroheten som sprider HIV, det är sex utan kondom som är boven i dramat. Mycket enkelt faktum.
Berno sa…
Otroheten sprider värre plågor än HIV.