Sverige först igen...

Sverige, känt världen över som syndig exportexpert. Lyckad vapenexport, Absolut Vodka-succén och införande av homoliberala lagar är några exempel. Nu har även det statliga biståndsorganet SIDA involverats genom att integrera homo-, bi- och transsexuell livstil i svenskt bistånd. Sverige har genom regeringsdirektiv påtagit sig rollen att bli banbrytande i jakten på de nationer som av humanitära skäl vägrar anpassa lagstiftningen till att försvara dessa onaturliga samlevnadsformer. I en handlingsplan utgiven av SIDA, för konkretisering av frågorna står bl.a. följande att läsa: -I sjuttio länder (varav många av dem är Sidas samarbetsländer) är sexuella relationer mellan personer av samma kön olagligt. Sverige ska verka för att fler länder avkriminaliserar detta samt instiftar skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

SIDA har olyckligtvis kommit att bli en dominerande samarbetspartner till många missionsorganisationer. Trots varningar om vilka styrningseffekter statliga bidrag för bistånd och mission för med sig har de flesta kyrkor med öppna ögon gått in under de villkor som myndigheterna ställt som krav för att erhålla ekonomisk hjälp. En vanlig kommentar har under åren varit: -Då styrningarna kommer, säger vi nej! Problemet är bara att när en församling eller ett samfund en gång gjort sig beroende av Staten som försörjare för sina aktiviteter, är det högst sällsynt att någon av dessa sedan hoppar av de program som under åratal byggts upp. Kompromisserna med Guds ord får allt större insteg och myndigheternas krav omöjliggör utförandet av den egentliga missionen, nämligen att i det sociala arbetet förmedla ett befriande evangelium, baserat på Guds rättfärdighet.

Alla de ”kristna” organisationer som idag arbetar med bistånd kommer i och med SIDA’s nya direktiv att ställas inför ytterligare ultimatum. För att erhålla ekonomiskt stöd till alla skolor, sjukhus etc. som finns upparbetade i missionsländerna, gäller det som regeringen fastställt: Samarbeta eller avveckla.

Bibliskt förankrad mission har en helt annan utgångspunkt. Den låter sig inte styras av Statens penningkista. Däremot lever den i ett starkt beroende av Gud och hans folk. Jesus själv banade vägen och gav befallningen som är enda lösningen på världens problem; att i allt uppfylla Guds rättfärdighet. Gud hatar synden men älskar syndaren!

Kommentarer