23 april 2017

Ateist? Vågar du se denna video? Något kan inte komma av ingenting

Läs mer...

Hetsjakt mot religiösa i Ryssland

Under förra året drogs svångremmen åt för evangelisk verksamhet i Ryssland. All form av evangelisation utanför kyrkobyggnader och spridning av kristen litteratur förbjöds, evangeliska pastorer fängslades och missionärer utvisades. Det var ett hårt slag mot många fria församlingar. Biblar som distribuerades av kristna grupper konfiskerades och evangelister anklagades för att sprida extremistiska åsikter.
Den 20 april i år fastslog det ryska justitieministeriet i en dom att all verksamhet som Jehovas vittnen bedriver i landet omedelbart måste upphöra. Enligt landets regering så är vittnena extremister och alla deras 396 samlingssalar ska omedelbart stängas. 
Det finns cirka 170 000 Jehovas vittnen i Ryssland. Den 15 mars beslutade landets högsta domstol att om de fortsätter att sprida litteratur så kan de ställas inför rätta och rörelsens fastigheter kan komma att konfiskeras.
Enligt rörelsens egna uppgifter så etablerade de sig i Ryssland år 1991, kort efter kommunismens fall. Förföljelsen har dock pågått under de senaste 20 åren genom att lokala agitatorer har arbetat för att förbjuda eller kraftigt begränsa gruppens aktiviteter. Falska anklagelser om att de förstör familjen, sprider hat och är ett hot mot livet är inte ovanliga.
I praktiken så har den ryska regeringen jämställt Jehovas vittnen med terroristgrupper som IS och Al Qaeda. Experter på området tror att förbudet, som är det största angreppet på en religiös rörelse sedan 1989, kan komma att sprida sig till grupper som mormonerna och evangeliska församlingar.
Källa: noticiacristiana.com

Läs mer...

08 mars 2017

Vi som lever kvar då Jesus kommer

Att Jesu tillkommelse är nära förestående är ett budskap som alltid behöver ha en central plats i varje kristen församlings liv. Annars är risken stor att församlingen förvandlas till en traditionell kyrka med inövade program och ritualer.

Läs mer...

05 mars 2017

Svensk skolplikt - brott mot mänskliga rättigheter

Skolplikten är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Med de orden inleder Jonas Himmelstrand en artikel där han visar på hur Sveriges regering begår brott mot sina medborgare genom att kriminalisera hemundervisning.

Inskrivet i Europakonventionen finns ett medborgerligt skydd som ger samtliga föräldrar rätt att utifrån religiös och filosofisk övertygelse välja undervisning för sina barn. 

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
Då Sverige 1952 ratificerade Europakonventionen reserverade man sig mot den formuleringen, eftersom man inte såg den förenlig med svensk skolplikt. 

Himmelstrand påminner om hur regeringen Bildt tog bort reservationen och inkorporerade Europakonventionen i sin helhet som svensk lag från den 1 januari 1995, bland annat med argumentet att hemundervisning förekommer. Europakonventionen gavs konstitutionell status i Regeringsformen 2 kap 19 §, vilket innebär att ingen lag eller annan föreskrift får stiftas i strid med Europakonventionen.


Trots lagens tydlighet så valde regeringen Reinfeldt att i nya skollagen förbjuda hemundervisning, med följande motivering av dåvarande utbildningsminister Jan Björklund:

...undervisningen i skolan ska vara allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta, oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som eleven och hennes eller hans vårdnadshavare har. Mot denna bakgrund är det Skollagsberedningens uppfattning att det idag inte finns något behov av en bestämmelse i skollagen som ger utrymme för hemundervisning p.g.a. religiös eller filosofisk uppfattning hos familjen...

Himmelstrand skriver att "varningsklockorna bör ringa starkt hos varje reflekterande läsare när någon aktör hävdar sina synpunkter som varande allsidiga och sakliga. - - - Vidare nämns inte alls att detta även gäller pedagogisk övertygelse, vilket framkommer i andra internationella konventioner."


Vidare skriver Himmelstrand att "nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin något har närmat sig konventionerna med avseende på religiösa friskolor. Utbildningsministern refereras i Aftonbladet den 6 februari 2017 säga: '...enligt regeringens tolkning av Europakonventionen är det inte möjligt att förbjuda friskolor med religiös inriktning'. Det är inte heller möjligt att förbjuda hemundervisning utifrån de internationella konventioner inklusive Europakonventionen som regeringen säger sig vilja följa."

I sin artikel lyfter Himmelstrand även fram andra internationellt erkända konventioner såsom FN:s särskilde rapportör om rätten till undervisning, Vernor Muñoz, vilken "explicit nämner hemundervisning som en giltig undervisningsform som ska vara tillåten samt att skolplikt inte bör förekomma."

"Skolplikten är ett brott mot mänskliga rättigheter, därför bör svenska regeringen ersätta skolplikten med den läroplikt som alla riktiga demokratier har och skriva in denna i grundlagen som våra finska grannar har gjort", avslutas artikeln.
Länk till Himmelstrands artikel

Läs mer...

10 januari 2017

Är sanningen tidlös?

Bloggaren Berndt Isaksson kritiserar Midnattsropet för att använda sig utav citat uttalade av Lewi

Pehtrus under hans tidiga år. Citat:
"Det är djupt ohederligt att överhuvudtaget använda sig av Lewi Pethrus ord från yngre dar när man ändå vet att han radikalt ändrade sig på äldre dar."

Kärnfrågan borde istället vara: Är sanningen tidlös? Är det mer hederligt att ändra på sanningen om budbäraren ändrar inställning?

Läs mer...

21 december 2016

Klimatförändringar gör Sudan obeboeligt

En osmaklig skylt om att personer som röstat på Sverigedemokraterna inte är välkomna prydde en svensk restaurang. Reaktionerna var blandade. Några påminde om 30-talets skyltar som avvisade judar. Faktum är att hela världen är en enda stor exkluderande klubb där merparten av invånarna inte är välkomna. Speciellt de fattiga drabbas.

Läs mer...

16 december 2016

Göran Skytte citerar Midnattsropets temanummer om Katolicismen

I tidningen Dagen ondgör sig Göran Skytte över Midnattsropets temanummer om katolicismen. Utan omsvep talar han om hur illa han tycker om att MR varnar för påveväldet och att namn som Spurgeon, Barratt, Lewi Pethrus och NP Wetterlund citeras.
Tydligen nådde väckelsepionjärernas budskap fram.

Göran Skyttes krönika kan läsas här och Midnattsropets temanummer här.
Läs själva, jämför och avgör. Vad är sanning?Läs mer...

13 november 2016

Sveriges hotade välfärd

För över ett år sedan förändrades svensk politik från öppna hjärtan till stängda gränser. I dagarna förlängdes gränskontrollerna med id-tvång och situationen för flyktingen blir alltmer katastrofal.

Läs mer...

24 oktober 2016

Är reformationen över?

Lutherska världsförbundet inbjuder påven Franciskus till Sverige. För värdskapet står Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, där följande frikyrkor ingår:
Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Vineyard Norden.

Läs mer...

15 oktober 2016

Församlingen - ett idealsamhälle

"Alla kategoriklyftor i församlingen måste bort, mellan svart och vit, hög och låg, yngre och äldre. I annat fall förnekar vi Kristi försoningsverk. Men är vi ett i Kristus, måste väl också detta slå igenom i alla relationer? Har vi allt annat gemensamt, måste inte då även plånboken inkluderas?"

Läs mer...

04 oktober 2016

MARANATA – Kom, Herre Jesus!

Hela världen är i den ondes våld, men församlingen hör Gud till och står över världen. Vi är främlingar och gäster här i tiden, men tänk vilket uppdrag vi har! Himmelens Gud har själv satt oss här att vara hans röst i tiden, att befria människor från ondskans våld.

Läs mer...

Åsiktsförföljelse

Tema för årets Boksmässa i Göteborg var Yttrandefrihet, något som sattes på prov då en inbokad utställare efter påtryckningar först nekades delta, för att efter juridisk prövning återigen välkomnas.

Läs mer...

25 augusti 2016

Inskrivning i Mont-Leon, Haiti för läsåret 2016/17

www.haiti.do
Inskrivningarna för läsåret 2016/17 är igång och fler än 600 elever från mycket fattiga haitiska familjer beräknas få hjälp till fri skolgång. Det är nu sjätte läsåret i följd som vi ges möjlighet att bekosta samtliga elevers skolgång. Tack för din medverkan!

Läs mer...